Двигател

Двигател с вътрешно горене (ДВГ) е вид топлинен двигател, при който горивото се възпламенява и изгаря вътре в самия двигател. Получената от разширяването на горещите газове енергия се преобразува в механична и се използва за задвижване. Най-често обаче в практиката под „двигател с вътрешно горене“ се разбира „бутален двигател с вътрешно горене“.

При двигателите с външно горене като парната машина и двигателя на Стърлинг горивният процес става извън двигателя.

Двигателите с вътрешно горене най-често се използват за задвижване на превозни средства – (автомобили, мотоциклети, кораби,локомотиви, самолети) и други подвижни машини. Те са удобни за тази цел, тъй като имат високо съотношение на мощност към маса, а горивото им – обикновено различни нефтопродукти – е с много добра плътност на енергията.

По начина на действие двигателите с вътрешно горене се разделят на няколко групи:

Най-често под двигател с вътрешно горене се разбира бутален двигател, най-широко разпространената разновидност.

Четиритактов двигател

Четиритактов двигател с работен процес по цикъла на Ото:
1. Всмукване
2. Сгъстяване
3. Работен ход
4. Изпускане

Действителните цикли на четиритактовите двигатели се осъществяват за четири такта или четири хода на буталото.

Първи такт – процес всмукване или пълнене. Този процес протича при движение на буталото от ГМТ (горна мъртва точка) до ДМТ (долна мъртва точка). Когато налягането на остатъчните газове в цилиндъра спадне значително, през всмукателния клапан, който се отваря с помощта на газоразпределителния механизъм, постъпва прясно работно вещество (горивна смес). Поради съпротивлението на пълнителната система налягането на работното вещество в цилиндъра в процеса на пълненето е по-малко от атмосферното налягане.

За да осигури максимално напълване на цилиндъра с прясно работно вещество, всмукателният клапан се отваря от 10 до 40 градуса преди ГМТ, т. е. с изпреварване, и се затваря от 20 до 70 градуса след ДМТ, т. е. със закъснение.

Втори такт – процес сгъстяване. Сгъстяването на работното вещество протича при движение на буталото от ДМТ до ГМТ след затварянето на всмукателния клапан. Тъй като надбуталното пространство намалява, налягането и температурата на работното вещество се повишават, в резултат на което в края на сгъстяването се създават благоприятни условия за възпламеняване и изгаряне на горивото. За тази цел началото на подаване на горивото (в дизеловите двигатели) или искракарбураторните двигатели) трябва да започне преди ГМТ, т. е. с определен ъгъл на изпреварване – от 10 до 35 градуса.

По такъв начин по време на втория такт в цилиндъра протича главно сгъстяване на работното вещество. Освен това в началото на такта продължава да постъпва в цилиндъра прясно работно вещество, а в края на същия такт започва процесът горене.

Трети такт – процес горене и разширение. Този процес протича при движение на буталото от ГМТ до ДМТ. В резултат на топлината, която се отделя при изгарянето на горивото, температурата и налягането на работното вещество се повишават значително. Под действието на високото налягане буталото се премества към ДМТ, а продуктите на горенето се разширяват, вследствие на което се получава полезна работа. Ето защо този ход на буталото се нарича работен ход.

Четвърти такт – процес изпускане. По време на този такт буталото се движи от ДМТ към ГМТ като изтласква газовете от цилиндъра на двигателя през изпускателния клапан. За да се намали работата за изтласкване на газовете, а също и да се подобри очистването на цилиндъра, изпускателният клапан се отваря на около 40-70 градуса преди ДМТ. За подобряване очистването на цилиндъра от газовете същият клапан се затваря от 10 до 35 градуса след ГМТ.

Двутактов двигател

В двутактовите двигатели работният цикъл се извършва за два такта или за два хода на буталото, т.е. за едно завъртане на коляновия вал. За да се очисти цилиндърът по-добре от продуктите на горенето и да се запълни с прясно работно вещество, то предварително трябва да се сгъсти до определено налягане в специален агрегат (компресор) или вкартера на двигателя.

Действителният цикъл на двутактовите двигатели се извършва по следния начин.

Първи такт. Този такт се осъществява при движение на буталото от ГМТ (горна мъртва точка) до ДМТ (долна мъртва точка). През това време в цилиндъра се извършва изгаряне на горивото и разширение на продуктите на горенето, т.е. осъществява се работният ход на буталото. В края на разширението се отварят изпускателните отвори и започва свободно изтичане на газове от цилиндъра. Тогава, когато налягането в цилиндъра стане приблизително равно на налягането на прясното работно вещество, продухвателните отвори се отварят. Прясното работно вещество, което постъпва в цилиндъра през продухвателните отвори, изтласква продуктите на горенето през изпускателните органи и запълва цилиндъра.

По такъв начин по време на първия такт в цилиндъра протичат процесите: горене, разширение, изпускане на газове, продухване и пълнене на цилиндъра с прясно работно вещество.

Втори такт. Този такт се осъществява при движение на буталото от ДМТ до ГМТ. През това време продължава процесът на очистване на цилиндъра от продуктите на горенето и запълването му с прясно работно вещество. След затваряне на газообменните отвори протича процесът на сгъстяване на работното вещество. В края на сгъстяването преди ГМТ в цилиндъра се подава гориво (в дизеловите двигатели) или искра (в карбураторните двигатели).

Ясно е, че по време на вторият такт (при движение на буталото към ГМТ) в цилиндъра протичат процесите: изтичане на газове, продухване, пълнене, сгъстяване и начало на горенето.

Роторен двигател

Роторен двигател в Техническия музей в Мюнхен

При роторния двигател, буталото представлява тристранна призма, а вътрешната повърхност на корпуса, в който се намира то, еепитрохоида. При своето въртене, буталото образува три камери, чиито обеми са постоянно изменящи се, като във всяка от тях се извършват процесите всмукване, сгъстяване, разширение и изпускане. Този вид двигател с вътрешно горене постига високи обороти при сравнително малки инерционни сили, малки размери и малка маса при относително висока мощност, но за сметка на това трудно се постига добро уплътнение на буталото и топлинното натоварване на корпуса е неравномерно. Роторният двигател излъчва по-малко вредни емисии в сравнение с обикновените двигатели, заради по пълното изгаряне на горивната смес.

Двигател с непрекъснато горене

Реактивен двигател за самолети

Двигагелите с непрекъснато горене са два основни типа – газотурбинни и реактивни.

Газовите турбини са роторни машини, подобни по начина си на действие на парните турбини, и се състоят от три основни части – компресор,горивна камера и турбина. Въздухът последователно се нагнетява от компресора и се загрява от изгаряното гориво. Около две трети от нагретият въздух, заедно с газовете от изгарянето на гориво, се използва за задвижване на компресора, а останалата една трета – за извличане на полезна енергия.

Реактивните двигатели засмукват голям обем горещи газове от процеса на горене (най-често в газова турбина) и ги изхвърлят презсопло, като по този начин значително увеличават скоростта им. Ускорението на газовата струя през соплото изтласква двигателя в противоположна посока, извършвайки полезна работа.

1 харесване

Амортисьори

АМОРТИСЬОРИТЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПОВРЕДИ

Един от основните елементи в окачването на автомобилът е амортисьорът.  Неговата главна функция е да елиминира вертикалните колебания на купето на автомобила осигурява максимално сцепление. Задържайки непрекъснато неговите гуми на земята, амортисьорът запазва управляемостта на автомобила във всеки един момент докато шофирате. Амортисьорът е от съществено значение, когато става въпрос за безопасност, защото без оптимален контакт с пътя, превозното средство лесно може да изгуби контрол. Той е ключов елемент и за осигуряване на комфорта при пътуване.

 

УСТРОЙСТВО

Най-просто казано, амортисьорът представлява помпа. Бутало закачено на края на бутален прът, се движи срещу хидравлична течност в тръба под налягане. При движението на окачването нагоре и надолу, хидравличната течност преминава през клапани намиращи се в буталото. При това движение през тях  преминава само малка част от течността. Това забавя ходът на амортисьора, което следователно забавя движението на пружините и окачването и стабилизира автомобила.

Силата на съпротивление, която оказва амортисьорът, зависи от бързината на движение на окачването, от броя и размера на клапаните в буталото, както и от качеството и размера на пластините в него.

Въпреки голямото разнообразие на конструкции, амортисьорите се делят на два вида:

– Хидравлични двутръбни – при тях външната тръба е резервоар за маслото, а вътрешната е работен цилиндър

– Газови еднотръбни – състоят се от масло и газ(азот) под налягане, разделени от подвижна преграда.

 

ДЕЙСТВИЕ

Хидравличен амортисьор:

– Свиване – малка част от маслото в долната работна камера се трансферира през буталото посредством леко затворения входящ клапан. Останалата част от маслото (съответстваща на обема на буталното стъбло, влизащо във вътрешната тръба) преминава през клапанова система разположена в основата, като в последствие преминава във външният маслен резервоар – изравнителна камера. Съпротивителната сила на амортисьора по време на компресия се определя от скоростта на движение на стъблото и степента на пропускане на клапаните.

– Разпъване – входящият клапан в основата на буталото се затваря и маслото от горната камера излиза през клапановата система в буталото. Масло от външният резервоар преминава в долната работна камера през леко натегнат входящ клапан в основната тръба за да се компенсира напускащият обем на буталното стъбло. По този начин вътрешната тръба е пълна с масло по всяко време. Съпротивителната сила на амортисьора зависи от скоростта на движение на стъблото и пропускливостта на клапаните.

Газов амортисьор:

Той също е на принципът на противопоставяне на движението на буталото в тръба с масло, но в единия край разполага с малък резервоар с азот под налягане от 25 до 30 бара. Газта и маслото са разделени от плаващо бутало, което ги предпазва от смесване. Когато буталото измести част от маслото, азотът е подложен на допълнително налягане. Тъй като е подложен на промени в обема, азотът работи като пружина.

Непрекъснатият натиск върху маслото, упражняван от сгъстения газ осигурява моментална реакция и много по-безшумен работен процес на буталните клапани. Налягането спомага и за отстраняване на кавитацията (процес на образуване на мехурчета в маслото, в следствие от пад в налягането), която може да понижи сериозно ефективността на амортисьорът.

ПОВРЕДИ И ПОДДРЪЖКА

Амортисьорите са подложени на изключително натоварване и неблагоприятни условия на експлоатация. Техният ресурс обикновено е между 70 – 80 000км., след което тяхната ефективност значително намалява. Продължителната употреба, мръсотията и корозията причинена от солта и водата по пътя оказват влияние върху функцията на този елемент от окачването. Обикновено след пробег от около 100 000км. амортисьорите са за смяна, като по „хубавите“ български пътища това може да ви се наложи и доста по-рано.

Амортисьорите са изключително важен компонент за безопасността на вашия автомобил. Ако те са износени, е много по-лесно да загубите контакт с пътя, особено при по-рязък завой или пътна неравност. Спирачният път на автомобил с амортисьори с 50% намалена ефективност се увеличава с до 3-4 метра при скорост от 80км/ч. При износени амортисьори електронните системи като ABS и ESP също стават неефективни.

 

Диагностика на повреден амортисьор.

Буталният прът има свободен ход (движи се без усилие) при свиване и разтягане:

– ниско ниво на течността

– нарушена работоспособност на клапаните

Недостатъчна сила при разпъване:

– нехерметичност на възвратния клапан

– нарушена характеристика на пружината на възвратния клапан

– нарушена херметичност на пропускателния клапан

– износване на буталния прът или цилиндър

Недостатъчна сила при свиване:

– нехерметичност на нагнетателния клапан

– износване на работната повърхност на буталния прът

– отслабване на пружината на нагнетателния клапан

Заяждане при преместване на металния прът:

– повреда на работния цилиндър

– огъване на пръта

Теч на масло (нарушена херметичност):

– разхлабена гайка на резервоара на амортисьора

– повреден или износен уплътнител на пръта

 

С оглед на безопасността е препоръчително да проверявате вашите амортисьори, взимайки в предвид пробега на автомобилът и следните неща:

– накланя ли се колата напред в опасни завои;

– има ли неравномерно износени участъци по профила на гумите – много характерен белег за проблем в окачването;

– влошено ли е управлението на волана и стабилността на колата като цяло;

– реагира ли колата остро на неравностите по пътя (например при шахти);

– омаслено ли е буталото на амортисьора;

– нарушена ли е повърхността на буталото (набраздяване, канали)

Имайте в предвид, че за да увеличите максимално живота на своите амортисьори е необходимо да следите състоянието и цялостта на прахоуловителите им, които в голяма степен предпазват буталото от корозия и попадане на вода и боклуци. Ако са скъсани ги подменете.

Препоръчително е, когато температурите навън са минусови, да не миете своя автомобил, защото в амортисьорите лесно попада вода и те замръзват. Това може да е пагубно за тях!

Важно е цялостното състояние на окачването да бъде добро, защото понякога от повреден шарнир, лагер на главината и дори тампон, може да „тръгне“ и амортисьорът.

3 човека са харесали това.

Съединител

Съединители

Ако съединителят приплъзва,причината за това не е непременно в съединителя.Често вината е или в разпределителната система,или маховото колело е изработено погрешно,или съединителят не е за това моторно превозно средство.

Поради това:

преди демонтирането на съединителя да се провери разединителната система (износване, плавност на хода, настройка)

преди монтирането на съединителя да се провери принадлежността на частите към моторното превозно средство, да се провери маховото колело, да се провери разединителната система.

Съединителят е сух, еднодисков, с централна притискателна пружина, с хидравлично безлуфтово задвижване и с демпфер (гаситеп на усукващите трептения) на трансмисията, който е монтиран в главината на водимия диск на съединителя или на маховика (от септември 1989 г. серийно се монтира маховик с две противотежести, с изключение на бензинови двигатели 102.92 и 102.96 и на дизелов двигател 601.911).

Механизъм за изключване на съединителя
Усилие на притискателната пружина, кМ
Диаметър на задвижвания диск, мм:
–   двигатели с обикновен маховик: 200,0;
–   двигатели с маховик с две противотежести: 228,0.
При монтиране на съединителя разположете водимия диск с изпъкналата част на главината към притискателния диск. Потъването на шийката на тласкача в корпуса на работния цилиндър на хидрозад-вижването на съединителя свидетелства за износване на водимия диск на съединителя. Вътрешен диаметър на лагера за изключване на съединителя: 34,05-34,11 мм. Външен диаметър на направляващата втулка на лагера за изключване на съедиителя: 34,00-33,94 мм. Хлабина между лагера за изключване на съединителя и направляващата втулка: 0,05-0,17 мм.

комплект-съединител_B

Задвижване на съединителя

Диаметър, мм:
–   на главния цилиндър: 19,05;
–   на работния цилиндър: 23,81. Ход на буталото, мм:
–   на главния цилиндър: 34,0;
–   на работния цилиндър. 20,0.
Пълен ход на педала на съединителя, мм:
–   автомобили с двигатели с обикновен маховик: 145;
–   „190Е 2.6“, произведен до септември 1989 г. и автомобили с двигатели с махова две противотежести: 150,0.
Вместимост на системата на хидравличното задвижване на съединителя: 0,35 л. Използвана течност: синтетична спирачна течност О0Т4. Периодичност на смяната: веднъж годишно.
Водим диск на съединителя

 

Моменти за затягане на основните резбови съединения, кгс.м
Болт, закрепващ кожуха на съеднителя към маховика: 2,5.
Болт, закрепващ гумения лагер на карданния вал към фланеца на вторичния вал на ш ростната кутия: 4,5.
Болт, закрепващ картера на съединителя към блока на двигателя: автомобили с двиг;
тели с обикновен маховик: М10:5,5; М12:6,5; автомобили с двигатели с маховик с дв
противотежести: 10×40:5,5; 10×90:4,5. Болт, закрепващ конзолата на скоростната кутия към напречната греда: 2,5.
ЗАБЕЛЕЖКА.
•   На автомобилите с двигатели с маховик с две противотежести вътрешните шлици на Главината на задвижвания диск на съеднителя са никелирани и не е необходимо да се смазва шлицевия край на първичния вал на скоростната кутия при сглойяване,
•   Маховик с две противотежести и с демпфер не се ремонтира и работната му повърхност не подлежи на шлифоване. В случай, че маховикът се повреди, трябва да го смените с нов.

Бъди първият харесал.

Броня

Брони

Брони се произвеждат за всеки модел от съвременните автомобили. Те се монтират отпред и отзад на колата и служат да намалят силата на удара с друга кола или някакво друго препятствие . Термина “ броня „, вече не е актуален за съвременните автомобили. Първите монтирани брони през началото на двадесети век, наистина са отговаряли на това име, защото са били от стомана и главната им цел е била да предпазват колата и живота на хората в нея.

Днешните брони се изработват от различни видове пластмаси, които не само предпазват автомобила, но и имат за задача да омекотят удара и по този начин да предпазят хората в колата от тъй – наречения  „къмшичен “ удар. Срещу последиците от този коварен удар се използват също и предпазните колани и въздушните възглавници.
При този вид  пластмасови брони, за разлика от стоманените, са защитени сравнително добре не само хората в автомобила, но другите участници в движението по пътищата, като пешеходци , велосипедисти и мотористи. При сблъсък с тях пораженията, които ще нанесат съвременните пластмасови брони, ще бъдат несравнимо по – малки от колкото от старите стоманени брони.

Други  предимства на съвременните пластмасови брони са значителна по – ниската цена, и предимството, при по – леки удари, в повечето случаи те не се повреждат и по тях не остават незаличими следи. Ако все пак вследствие на удара, се получи вдлъбнатина или резка върху повърхността на бронята, трябва внимателно да проверим дали няма и вътрешни невидими с просто око повреди, защото те ще намалят ефекта от омекотяване на следващ по – силен удар и така ще намали значително функцията на бронята да предпазва хората в колата. При по – малки повреди на бронята, те могат да се поправят без да се сваля тя от автомобила, чрез пълнене  на вдлъбнатините и последващо боядисване. Ако повредата е толкова голяма, че трябва да се смени с нова, това може да се направи и дори от опитен любител, защото при повечето автомобили не е никак сложно демонтирането на старата и монтирането на новата броня. При някои модели автомобили се налага да се отстранят фаровете и мигачите, за да се свали предната броня и съответно задните светлини за задната. броня.

Функция на бронитe

broniАвтомобилът не е разкош – той е средство за придвижване.
Този девиз на века, започва да се превръща в реалност. Колата се превърна за повечето хора в неразделна част от живота им и те не виждат как ще живеят без нея. Сега си представете една кола без предни и задни брони. Всеки един автомобил без брони, губи от своята красота, стил и индивидуалност. Освен това губим и почти изцяло безопасността на придвижване.

broniАвтомобилните брони са устройства, служещи за укрепване на предната и задната част на моторното превозно средство и служи като буфер при сблъсък с друга кола или препятствие по пътя. Концепцията при изработването на съвременните брони е те да предпазват и отделни елементи от предната и задната част на автомобила, като фарове, стопове, решетка на радиатора и др. Предните и задните брони се състоят от няколко основни елемента:

 • усилващи елементи и материали, водещи до по-голямата им здравина, както цялостно, така и като отделни буфери
 • странични елементи на тази брони. Те се поставят главно за предпазване на боята при много близко движение до друго моторно превозно средство или препятствие.
 • други елементи, като декоративна решетка или вградени халогенни фарове, служещи повече за красота и идентичност на отделния модел автомобил, отколкото за безопасност.

broniДнес автомобилните брони, заедно с други части и елементи от моторното превозно средство, се развиват и усъвършенстват с помощта на съвременна електронна техника. В процеса на тези разработки, инженерите могат да се уверят, че всички тези брони ще отговарят на съответните стандарти за безопасност. В момента се разработват брони, които да са сравнително безопасни и за пешеходците от сериозно нараняване. Това може да стане при проектиране на брони с различна форма и твърдост за да сравнително безопасни за хората по пътя. Не трябва да забравяме и аеродинамичните функции на предните, а и на задните брони. При тези скорости които развиват съвременните автомобили, това е много важна функция. Днешните брони се проектират в аеродинамични тунели.

1 харесване

Накладки

Накладки износването им и повреди по тях

                                                                     Износени накладки (протрити до главите на нитовете)

 • Нормално износване
 • Погрешно шофиране
 • Трудно задействане на съединителя
 • Системата за задействане е настроена или допълнително настройвана неправилно

                                                                                                Масло или грес по накладките

 • Дефектно уплътнение на скоростната кутия или двигателя
 • Прекалено много масло върху шлицовия вал или върху пилотния лагер
 • Теч от хидравличната система

Прогорена или разпаднала се накладка

 • Постоянно управление на превозното средство с полузацепен съединител
 • Тръгване на прекалено висока предавка
 • Много малка сила на притискане
 • Дефекти в разединителната система,например липса на съединителен луфт ,трудна подвижност
 • Попадане на масло и грес
 • Прекалено голяма дълбочина на маховото колело

Напукана / износена накладка

 • Шофиране с натиснат педал на съединителя при висока скорост на движение и включена ниска предавка.Съединителният диск превишава критичните обороти на спукване на накладките.Внимание:Двигателят е напълно безучастен.

Накадката не носи по цялата си повърхност

 • Маховото колело е неизправно, не е обработено окончателно  (силно набраздено)

iznoseni_nakladki

Бъди първият харесал.