6

Извършване на ремонтните работи

Ремонтите, които са описани в поръчката, няма да започнат преди клиентът (или негов пълномощник) да я е подписал, което означава, че той е съгласен с нея. При извънредни ситуации, когато възникне нуждата от допълнителни ремонти и влагането на допълнителни резервни части, неописани в поръчката, е възможно клиентът да бъде уведомен по телефон, факс или електронна поща за тази нужда и след неговото изрично съгласие, ремонтът да продължи/започне. Сервизът е освободен от всякаква отговорност, в случай че клиентът откаже да му поръча възникналите допълнителни ремонтни дейности. Ремонтните работи се извършват така, както са описани в поръчката.

5 човека са харесали това.